Hizmetlerimiz:

Güneybatı Gayrimenkul A.Ş. Bünyesinde:

 • Gayrimenkul Değerlemesi,
 • Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespiti,
 • İflas ve hacizlerde mahkemelere rayiç bedeli tespiti, – Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabilecek gayrimenkullerin değer tespitleri,
 • Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında gayrimenkullerin değer tespiti,
 • Makine ve tesis değerlemesi,
 • Gemi değerlemesi,
 • Kentsel dönüşüm değerlemesi,
 • Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemlerinde mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi,
 • Toplu Konut İdaresi kaynaklı kredilerde değerleme, sitüasyon ve hakediş taleplerinde rapor tanzim edilmesi,
 • Hukuki Alanda değerleme desteği,
 • Tapu Sicil Müdürlüklerinde gayrimenkuller ile ilgili olarak gerçekleştirilecek, ipotek, ifraz, tevhid, ayni haklar gibi her türlü hukuki işlemlerin yapılması,
 • İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin etmek sureti ile ekspertiz ve değerleme raporlarının Uluslararası Standartlarda hazırlanmasının sağlanması,
 • Ekspertiz ve değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesinin ve belli sürelerde güncellenmesinin sağlanması,
 • Türkiye’nin her yerinde bulunan, konusunda uzman eksperleri ile yurt genelinde hizmet verilmesi,
 • Öğrenilen bilgilerin ve mesleki sırların işverenin onayı olmadan üçüncü şahıslara ifşa etmeme prensibi ile yukarıda belirtilen tüm konularda hizmet vermektir.

Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerimiz:

Gayrimenkul Degerleme hizmetlerimiz - Real Estate Appraisal services

Gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerini, bağımsız ve tarafsız olarak, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Değerleme Uzmanlarımız vasıtasıyla, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, fiyat takdirinin belirlenmesini (değerlemesini) yapıyoruz.

 • Her türlü gayrimenkulün yerinde tetkiki ve değerlemesi
 • Kentsel dönüşüm alanlarının değerlemesi
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak yatırım ortaklığı ve yatırım fonlarının portföyüne girecek gayrimenkullerin değerlemesi
 • Sigorta şirketlerinin her türlü teminata tabi gayrimenkullerinin değerlemesi
 • Her türlü taşınmaz malın sigortaya esas değerleme raporlarının düzenlenmesi
 • Mahkemelerin ihtiyaç duyduğu bilirkişilik hizmetinin verilmesi
 • Her türlü gayrimenkulün kira değerleme raporlarının düzenlenmesi
 • İmar planlarının incelenerek, uygulanmaya konu arazi üzerinde inşa edilebilecek yapıların; cins, inşaat alanı ve bağımsız bölümlerini belirten projeler üzerinden değerlendirme yaparak, proje değerleme raporlarının hazırlanması
 • Daha önce düzenlenmiş değerleme raporlarını belli aralıklarla yenilenmesi
 • Problemli gayrimenkuller için görüş raporlarının hazırlanması

Makine ve Diğer Sabit Kıymetlerin Değerleme Hizmetlerimiz:

makine ve ekipman değerleme hizmetlerimiz - machinery and equipment appraisal services

Değerlemeye konu gayrimenkullerin (Fabrika ve Üretim Tesisleri vb.) ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlemesini yapıyoruz.

Değerleme çalışmalarımızı kullanım amacınıza göre uyarlayabiliriz ve çeşitli değerler ekleyebiliriz:

 • Adil Piyasa-Pazar Değeri
 • Düzenli Tasfiye Değeri
 • Zorunlu Tasfiye Değeri (Genellikle İhale Değeri Olarak Adlandırılır)
 • Kullanılan Varlığın Yedek Maliyeti
 • Karşılaştırılabilir Varlıkların Yeni Maliyeti

Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetlerimiz (Fizibilite – En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi):

Fizibilite hizmetlerimiz - feasibility

Mevcut durumda bulunan her türlü gayrimenkulle ilgili konularda danışmanlık hizmeti yapmak, proje bazındaki her türlü yatırım için etüt çalışmalar yapıp fizibilite raporları sunmak, gibi konularda hizmet sunar.

Geniş saha tecrübesine ve birikimine dayanan zor ve karmaşık konularda, size artı değerler sağlayacak, çözüm ortaklığı sunuyoruz.

 • Mortgage ve ikincil piyasalar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul alım, satım ve yatırımlarında olası engellerin aşılması, yasal proseslerin yerine getirilmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İhale – açık artırma baz değer analizlerinin yapılması
 • Bölgesel ve dönemsel yatırım analizlerinin yapılması
 • Ayrıntılı pazar araştırmalarının yapılması
 • Ayrıntılı tetkik raporlarının hazırlanması (Due – Diligence)
 • En yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi raporlarının hazırlanması
 • Konsept geliştirme uygulamaları
 • Fizibilite raporları hazırlanması
 • Gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizlerinin yapılması
 • Gayrimenkullerle ilgili yatırım ve know – how sözleşmelerinin analizlerinin yaplıması
 • Miras paylaşımları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Proje ve Gayrimenkul Yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Belediyeler ve diğer Kamu Kurumları nezdinde danışmanlık hizmeti verilmesi

Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmetlerimiz:

kentsel dönüşüm değerleme hizmetlerimiz - urban transformation appraisal

Güneybatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. SPK ve BDDK Lisansları altında kentsel dönüşüm değerleme faaliyetinde bulunan profesyonel kuruluştur. Şirketimiz kentsel dönüşüm kapsamında olan taşınmazlar için gayrimenkul değerleme ve kentsel dönüşüm danışmanlığı ana başlıkları altında verilen hizmetleri sağlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmeti:

Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılması zorunlu tutulan kentsel dönüşüm değerleme raporlarının hazırlanmasında yetkili, SPK ve BDDK lisanslarına sahip profesyonel değerleme kuruluşudur. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm öncesinde, paylaşım modelinin temelini oluşturacak şekilde, yapıların mevcut durum tespitlerini içeren kentsel dönüşüm değerleme raporları ile süreç sonunda teslim edilecek yeni yapının olası değerini içeren değerleme raporlarını hazırlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Değerleme – Danışmanlık Hizmeti:

Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, kentsel dönüşüm kararının alındığı ilk andan, inşaat işlerinin tamamlanıp, hak sahiplerine yeni inşa edilmiş olan yapının teslimine kadar geçen sürede profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gemi ve Yüzer Tesis Değerleme Hizmetlerimiz:

gemi değerleme hizmetlerimiz - ship valuaiton

Şirketimiz, her türlü gemi ve yüzer tesisin değerleme raporlarının hazırlanmasında gerekli yetki ve lisanslara sahip gemi değerleme uzmanları ile çalışmaktadır.

Bir geminin değeri, geminin tipi, büyüklüğü, yaş, özellikleri ve navlun kazançlarına bağlıdır. Bu faktörler gemi değerleme çalışması için ve veri olarak kullanılan tüm gemi satışlarının karşılaştırılabilmesi için bilinmelidir.

Bu nedenle, gemi ve satış detaylarını içeren tam ve doğru bir veri tabanı esastır. Güneybatı Gayrimenkul Değerleme, gemi değerleme alanında uzman eksperlerinden oluşan takımı ile araştırma sonuçlarını toplamak, bu verileri harmanlamayıp test ederek ilgili tüm verileri yönetmektedir. Bu veriler piyasayı sürekli takip eden deneyimli gemi brokerleri ağı ile desteklenmektedir.

Güneybatı Gayrimenkul Değerleme, değerlemede kullanılan verileri toplamak, geçerliliğini test etmek ve güvence altına almakla yükümlüdür.

Hukuki Alanda Değerleme Desteği Hizmetlerimiz:
Hukuki Alanda Değerleme Desteği - Valuation Support in Legal and Litigation Issues

Güneybatı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., gayrimenkul değerleme desteğine ihtiyaç duyulan hukuki konularda, hukuk firmaları, sözleşmeler, mahkemeler, şirketler ve özel kişiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için tam ve profesyonel destek verir.

Firmamız ihtiyaçlarınıza göre en iyi hizmeti almanızı garanti eder. Hizmetlerimizin mükemmeliyeti, SPK tarafından verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip, değerleme sektöründe uzun yıllar hizmet etmiş olan personelimiz tarafından sağlanmaktadır.

Özel Projeler – Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

özel projeler - yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz - custom projects and investment consultanting

Özel projeler birimi, teminat amaçlı değerleme dışında, farklı ihtiyaçlara göre talep edilen, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yerli – yabancı şahıslar ve kuruluşlar, arazi geliştiricileri (land development) üzerine çalışmalar yürüten kuruluşlara, UDES (uluslar arası değerleme standartları) uygunluğunda gayrimenkul değerleme hizmeti, pazar araştırması, en iyi ve en verimli kullanım analizi, yer seçimi, iç verim oranı, proje geri dönüş süreleri gibi konularda kapsamlı değerleme hizmetleri vermek üzere uzmanlaşmıştır.

Özel Projeler – Yatırım Danışmanlığı Birimimizde aşağıdaki hizmetleri alabilirsiniz:

– UFRS (Uluslararası Finans Raporlama Standartları) Kapsamında, Duran Maddi Varlıkların Değerlemesi Hizmetleri

– Şirket Birleşmelerinde Duran Varlıkların Değerlemesi

– Hukuki Zeminde İhtiyaç Duyulan Tüm Değerleme Hizmetleri

– Belli Bir Tarihe Ait Geçmişe Dönük Değerleme Hizmeti

– SGK – Vergi Daireleri Uzlaşmalarında Kullanılmak Üzere Değerleme Hizmeti

– Miras Paylaşımında Değerleme Hizmetleri

– Vergi Uyuşmazlıkları Değerleme Hizmeti

– Gayrimenkul Yönetimi

– Kira Değeri Tespitleri

– Yaygın Bayilik Ağına Sahip Kuruluşların Yer Seçimi Ve Şube Alım/Satım, Kira Değeri Tespiti

– Teminat Talep Eden Kurum Ve Kuruluşlara İpotek Olarak Verilecek Gayrimenkullerin Değerlemesi

– Barter Firmalarının Portföyüne Alacağı Gayrimenkullerin Değerlemesi

– GYO Portföylerinin Değerlemesi

– Proje Şerefiyelendirme Çalışmalar, İnşaat İlerleme Raporları

– İhale Konusu Gayrimenkullerin Değerleme Raporları

– Nitelikli Gayrimenkullerin Değerlemesi

Kira Değeri Tespiti Hizmetlerimiz:

kira değeri tespiti hizmetlerimiz - kiralama - lease - rent value determination

Kira değeri tespiti raporları, kiralama konusu olan bir mülkün tüm özelliklerinin ve bileşenlerinin, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılan profesyonel çalışma sonucunda bilimsel metotlar kullanılarak ve uzman görüşleri ile birlikte ele alınarak oluşturulan, adil kira değerini tespiti amaçlayan gayrimenkul değerleme raporlarıdır. Bu raporlar hem ilk kiralama kontratı öncesinde, hem de kira bedelinin yeniden tespitinde kullanılmaktadır.

Kira Değeri Tespiti Yapılan Başlıca Gayrimenkuller:

 • Özel Nitelikli Diğer Taşınmazların Değerlemesi
 • Yalı, Köşk, Malikane ve Tarihi Nitelikli Taşınmazlar,
 • Tatil köyleri, Golf Tesisleri, Oteller, Moteller, Pansiyonlar, Kaplıca ve Ilıca Tesisleri Değerlemesi ile Kamp ve Dinlenme Tesisi gibi Turizm Tesisleri, Eğlence Tesisleri,
 • Arsa, Arazi, Tarla ve Benzeri Taşınmaz Değerlemesi,
 • Avm, İş Merkezi, Outlet, Çarşı, Mağaza Nitelikli Taşınmazlar,
 • Sağlık Tesisleri,
 • Sinai Yapılar,
 • Akaryakıt İstasyonları,
 • Tarımsal Ve Zirai Tesisler,
 • Spor Tesisleri,
 • Kıyı Tesisleri,
 • Su Ürünleri Tesisleri,
 • Eğitim Kurumu Tesisleri,
 • Enerji Üretim Tesisleri,
 • Konut Nitelikli Taşınmazlar,
 • Yer Altı Kaynak Hakları,
 • Otoyol Dinlenme tesisleri,
 • Öğrenci Yurtları,
 • Lojistik Fonksiyonlu Yapılar olarak sıralanmaktadır.Çalışma saatleri dışında, bize iletmek istedikleriniz için lütfen formu doldurun. Çalışma saatlerinde isteğinizi inceliyoruz.
09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.